Dokumentacja

 

Pliki do pobrania

 

Projekt budowlany – Załącznik nr 7

do zapytania ofertowego na realizację operacji pn.
„„Remont Zboru Ariańskiego w Ublinku i udostępnienie zabytku społeczności lokalnej i turystom”
na działce o numerze ewidencyjnym 87/3 , obręb 17 Ublinek, gmina Lipnik, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego  nr 99/26/06/2018

na realizację operacji pn. „Remont Zboru Ariańskiego w Ublinku i udostępnienie zabytku społeczności lokalnej i turystom”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Elżbietę Baran, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  „Remont Zboru Ariańskiego

w Ublinku i udostępnienie zabytku społeczności lokalnej i turystom”  wpłynęła jedna  oferta Zakładu Remontowo -Budowlanego Grzegorz Wawrzkiewicz Sielec 68, 28 – 200 Staszów. Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu: posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dostarczył wymagane załączniki. Zastosowano jedno kryterium oceny tj. cenę. Za wykonanie zamówienia  cena brutto wynosi : 310 310, 55 zł ( słownie   trzysta dziesięć tysięcy  trzysta dziesięć zł i 55/100 zł).

Oferta została wybrana do realizacji w/w operacji.

Ostrowiec Świętokrzyski 11 lipca 2018 r.